www.eners.pl
Wszystko o ekologicznej oczyszczalni ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie scieków służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscy ich powstawania. Wyróżniamy trzy podstawowe typy takich oczyszczalni:
  • Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym
  • Oczyszczalnie z panelami rozsączającymi
  • Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne(hybrydowe)
Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Przydomowa oczyszczalnia z drenażem odsączającym jest instalacją przeznaczoną do podczyszczania w warunkach beztlenowych(osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego(drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych. Niezbędnym elementem tego typu instalacji jest złoże z kruszywa. Zasada działania takiej oczyszczalni opiera się na dwóch etapach:
  • Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany w osadniku gnilnym, polega na podczyszczaniu scieków przy udziale bakterii beztlenowych
  • Etap II - doczyszczanie tlenowe - realizowane poprzez system złoża rozsączającego


Oczyszczalnie z panelami rozsączającymi


Przydomowe oczyszczalnie z panelami rozsączającymi to instalacje służące do podczyszczania w warunkach beztlenowych(osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego(pakiety rozsączające) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych. Pakiety rozsączające są alternatywą dla tradycyjnych systemów z drenażami rozsączającymi z podsypką żwirową ze  względu na rosnące ceny kruszywa.
Wstępnie oczyszczone ścieki z osadnika gnilnego rozprowadzane są na powierzchni paneli rozsączających za pomocą rury drenażowej PVC z odpowiednimi nacięciami. Budowa układu umożliwia łatwą dystrybucję ścieków w grunt.  Pazwala on na rozrost błony biologicznej na dużej powierzchni oraz zapobiega ewentualnej kolmatacji gruntu następującej w wyniku jej rozrastania. Pakiety zwiększają całkowitą powierzchnię chłonną w stosunku do tradycyjnego systemu rozsączającego około trzykrotnie, maksymalnie wydłużając bezawaryjny czas pracy oczyszczalni i zapewniając dokładne oczyszczanie ścieków. Duża powierzchnia infiltracyjna pozwala na znaczną redukcję powierzchni poletka drenażowego, co wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z montażem.Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne(hybrydowe)

Hybrydowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na każde warunki gruntowo-wodne. Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne działają na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego. Monolityczny zbiornik łączy w sobie dwa procesy oczyszczania: beztlenowe realizowane w osadniku i tlenowe realizowane w bioreaktorze na złożu biologicznym. Dzięki technologii hybrydowej osiągają one wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Dzięki osadnikowi wstępnemu zintegrowanemu z bioreaktorem system wymaga niewielkiej powierzchni montażu. Zastosowanie sekwencyjnego dozowania ścieków uodpornia ją na zrzuty udarowe zapewniając stabilną pracę.Budowa przydomowych oczyszczlani ścieków należy do inwestycji proekologicznych, w związku z tym instnieje możliwość uzyskania dofinansowania.
Powrót
5830718 wywołań od 11 May 2010