www.eners.pl
Certyfikaty energetyczne
Dlaczego certyfikat?

Świadectwa energetyczne wykonuje się w celu umożliwienia porównania standardu energetycznego budynków i mieszkań. Zużywana energia jest przy tym miernikiem oddziaływania ekologicznego budynku. Opracowanie to wykonywane jest zgodnie ze ściśle określoną przepisami procedurą. Między innymi stosuje się standardowe temperatury wewnątrz budynków i standardowe temperatury zewnętrzne oraz nasłonecznienie dla lokalizacji w której znajduje się budynek. W zależności od medium będącego nośnikiem energii, stosuje się współczynniki zwiększające, lub zmniejszające zapotrzebowanie. Ma to na celu prawidłową ocenę ekologiczną budynku. Oznacza to jednocześnie, że pokazane w świadectwie wielkości nie mają bezpośredniego zastosowania do oceny kosztów ogrzewania budynków, które w różny sposób zaspokajają potrzeby energetyczne. Preferowana jest energia odnawialna lub uzyskiwana w sposób oszczędny ze względu na ekologię, a zwłaszcza emisję CO2

 

Certyfikat:

    - to sporządzony przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, dostarczaniem ciepłej wody, wentylacją i klimatyzacją budynku lub lokalu.
    - oceniana jest wielkość zapotrzebowania na energię wynikającą ze standardu budynku, jego przeznaczenia, systemów instalacyjnych i wentylacyjnych czyli na podstawie jego stałych cech.
    - w swej treści zawiera podstawowe dane dotyczące budynku, wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacji, a także wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii. 


Spotykane nazwy:

    - Certyfikat energetyczny budynku
    - Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
    - Świadectwo energetyczne
    - Charakterystyka energetyczna budynku
 

Obowiązek

Obowiązek posiadania świadectw energetycznych w Unii Europejskiej wprowadzono kilka lat temu w ramach polityki ekologicznej. Mają one ułatwić decyzje konsumentów, nabywców i użytkowników. Aktem prawnym wprowadzającym ten obowiązek jestvDyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

W Polsce implementacji tej dyrektywy dokonano w szeregu aktów prawnych, z których wiodącym jest nowelizacja do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373).
Szerzej na ten temat na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Zawartość

Świadectwo podaje wskaźnik EP, który informuje o jakości energetycznej budynku i stosowanej metody pokrywania jego potrzeb na energię. Jest to wskaźnik określający zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku, odniesioną do 1 m2 jego powierzchni użytkowej. Wyrażony jest w kWh/m2/rok. Wskaźnik ten jest porównywany ze wskaźnikiem określonym na podstawie wymagań dla budynku budowanego zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2008r. Wszelkie wyliczenia są wykonywane w oparciu o standartowe temperatury wewnętrzne, warunki wentylacji oraz temperatury zewnętrzne i nasłonecznienie w konkretnej lokalizacji

Dodatkowo świadectwo podaje szereg innych parametrów energetycznych, pomocnych w ustalaniu celowości i możliwości oszczędzania energii.

Ważną częścią świadectwa są uwagi o możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię. W wielu wypadkach jest to możliwe. W odrębnym opracowaniu oferujemy wykonanie AUDYTU określającego szczegółowo optymalny zakres i efekty takich przedsięwzięć oraz możliwość uzyskania dofinansowania państwa.

Świadectwo NIE uwzględnia indywidualnych potrzeb lokatorów między innymi w zakresie zużycia energii na przygotowanie posiłków, oświetlenie i energii elektrycznej na potrzeby lokatorskie.

Przydatność certyfikatów

Posiadanie certyfikatu jest realizacją obowiązku określonego przepisami. Obowiązek ten dotyczy właścicieli mieszkań i profesjonalnych zarządców. Świadczy jednocześnie o stosunku właścicieli do problematyki ekologicznej. Jest to szczególnie ważne dla obiektów publicznych, a zwłaszcza tych, które wdrożyły procedury zapewniające międzynarodowe standarty jakości. Obiekty nowe i przebudowywane nie będą mogły uzyskać pozwolenia na użytkowanie bez posiadania aktualnego świadectwa.

Przewiduje się, że wartość dla nabywcy obiektów kupowanych lub wynajmowanych, będzie większa gdy obiekt posiada świadectwo. Traktowane będzie to jako dodatkowy atut świadczący o świadomości energetycznej i ekologicznej dysponenta nieruchomości.

Świadectwo umożliwia porównanie budynków i lokali ze względu na aspekty energetyczne i ekologiczne. Przy tych samych mediach służących do pokrycia zapotrzebowania energetycznego lokalu, możliwe jest efektywne porównanie spodziewanych kosztów pokrycia tego zapotrzebowania.
Za dodatkową opłatą, proponujemy wykonanie wyliczenie standartowych kosztów ogrzewania w konkretnych warunkach oraz ewentualną analizę sposobu eksploatacji budynku na te koszty.

Podkreślamy znaczenie uwag w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową. Szczególnie w obiektach starszych i nie modernizowanych. Uwagi te mogą być podstawą do starania się o pomoc państwa w oparciu o AUDYT.

Ekologia

Procedura obliczeniowa certyfikatu zapewnia preferencje związane ze stopniem wpływu ekologicznego wytwarzania energii na pokrycie zapotrzebowania budynku. Preferowana jest energia wytwarzana w sposób ograniczający emisję CO2 do atmosfery.

Zmniejszające współczynniki stosuje dię dla energii:

    - z kolektorów słonecznych
    - biomasy
    - lokalnych ciepłowni na biomasę
    - fotowoltaniki
    - ciepło z kogeneracji, zwłaszcza z zastosowaniem biogazu lub biomasy

Równe współczynniki zwiększające stosuje się dla najczęściej stosowanych paliw

    - olej opałowy
    - gaz ziemny
    - gaz płynny
    - węgiel kamienny
    - węgiel brunatny

Największy współczynnik zwiększający (3) jest stosowany dla energii elektrycznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy : eners@eners.pl

W treści maila mile widziane byłyby poniższe dane:
- adres budynku i zlecającego
- typ budynku i jego konstrukcji
- czy jest aktualna dokumentacja budowlana
- kubatura i powierzchnia użytkowa
- rok budowy/modernizacji
- rodzaj instalacji grzewczej
- występowanie wbudowanej stałej instalacji klimatyzacji
- kontakt do osoby zlecającej
- kontakt do osoby posiadającej informacje techniczne o budynku

Możliwy jest też kontakt telefoniczny : tel./fax. 12 266-08-08, kom. (0) 663 72 72 72

Po wstępnej bezpłatnej analizie, zaproponujemy cenę, termin i warunki wykonania opracowania.
Po uzyskaniu jej akceptacji i otrzymaniu zlecenia, prosimy o przygotowanie się na spotkanie na obiekcie. Prosimy też o dostarczenie na spotkanie posiadanej dokumentacji budowlanej w zakresie konstrukcji przegród, okien, drzwi, wymiarów i.t.p. Przed spotkaniem prześlemy ankietę, którą razem wypełnimy na spotkaniu.

Powrót
5830785 wywołań od 11 May 2010